paypal 正式环境设置

Paypal · Fecmall · 于 6年前 发布 · 6107 次阅读

1.首先需要获取paypal的授权信息,参考:http://www.fecshop.com/topic/297

2.需要进行配置,打开配置文件:

@common/config/fecshop_local_services/Payment.php

paypal是有两种支付方式,购物车快捷支付标准支付

2.1标准支付配置:

'paypal_standard' => [
'start_url'      => '@homeUrl/payment/paypal/standard/start',
'nvp_url' => 'https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp',
'api_url' => 'https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr',
'account' => 'zqy234api1-facilitator_api1.126.com',
'password' => 'HF4TNTTXUD6YQREH',
'signature'=> 'An5ns1Kso7MWUdW4ErQKJJJ4qi4-ANB-xrkMmTHpTszFaUx2v4EHqknV',
'label'=> 'PayPal Express Payments',
// 跳转到paypal确认后,返回fecshop的url
'return_url' => '@homeUrl/payment/paypal/standard/review',
// 取消支付后,返回fecshop的url
'cancel_url' => '@homeUrl/payment/paypal/standard/cancel',
// 支付成功后,返回fecshop的url
'success_redirect_url'  => '@homeUrl/payment/success',
// IPN地址
'ipn_url' => '@homeUrl/payment/paypal/standard/ipn',
],

将上面的配置中nvp_url api_url 改成下面的url

'nvp_url' => 'https://api-3t.paypal.com/nvp',
'api_url' => 'https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr',

account password ignature为上面步骤1得到的信息

2.2 购物车快捷支付

'express' => [  // 在购物车页面直接跳转到支付平台,譬如paypal快捷支付方式。
'paypal_express' => [
'nvp_url' => 'https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp',
'api_url' => 'https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr',
'account' => 'zqy234api1-facilitator_api1.126.com',
'password' => 'HF4TNTTXUD6YQREH',
'signature'=> 'An5ns1Kso7MWUdW4ErQKJJJ4qi4-ANB-xrkMmTHpTszFaUx2v4EHqknV',
'label'=> 'PayPal Express Payments',
// 跳转到paypal确认后,返回fecshop的url
'return_url' => '@homeUrl/payment/paypal/express/review',
// 取消支付后,返回fecshop的url
'cancel_url' => '@homeUrl/payment/paypal/express/cancel',
// 支付成功后,返回fecshop的url
'success_redirect_url'  => '@homeUrl/payment/success',
// IPN地址
'ipn_url' => '@homeUrl/payment/paypal/express/ipn',
],
],

修改和2.1一样。一样的原理,需要更改 nvp_url api_url account password ignature 等配置

共收到 0 条回复
没有找到数据。
添加回复 (需要登录)
需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册
Your Site Analytics